Engelsk 9. klasse

Indholdsplan

Formål

Formålet med engelskundervisningen på BGI akademiet er, at eleverne skal udvikle deres sproglige kompetencer og viden om kultur og samfund, således at de kan anvende det engelske sprog nationalt og globalt med henblik på deres fremtidige liv.

Eleverne skal videreudvikle deres allerede opnåede færdigheder, så de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig både mundtligt og skriftligt.

Endvidere skal eleverne udvikle og øge deres bevidsthed og nysgerrighed om sproget, så de bevarer lysten til fremadrettet at beskæftige sig med sprog og kultur.

Indhold og tilrettelæggelse:

Engelskfaget indeholder 3 kompetenceområder, der tilsammen udgør fagets helhed:

 • mundtlig kommunikation
 • skriftlig kommunikation
 • kultur og samfund

Med udgangspunkt i ovennævnte kompetenceområder arbejder vi på BGI akademiet ud fra de færdigheder og kompetencer eleverne kommer med ved skolestart. Vi fokuserer vi på udviklingen af alle sprogets facetter, og har samtidig de afsluttende prøver, som et primært fokus.

Med afsæt i fagets færdigheds,-og vidensmål tilstræber vi os at skabe en alsidig undervisning:

 • mundtlighed
  • diskussioner, interviews, dialog, drama, sproglege, fortælling, fremlæggelser, rollespil, lytte til film, sange og andre indtalte lydklip mm.
 • skriftlighed
  • læse diverse tekster såsom artikler, lyrik, noveller, internetsider, romaner mm.
  • Skrive referater, resuméer, oversættelser, digte, anmeldelser, klassiske stileoplæg, arbejdsspørgsmål, grammatik mm.
 • kultur og samfund
  • viden om lande og kulturer via tekster, film, nyhedsudsendelser, sange, dialog, lytning til accenter, forståelse af The British Empire mm.
 • grammatik
  • ordklasser, kongruens, ordstilling, bøjning og tider, retstavning og tegnsætning

Vi tilrettelægger undervisningen ud fra 4-6 tematiske emner i løbet af året, hvor vi tilgodeser de fælles mål for engelskfaget i 9. og 10. klasse. Afsættet for undervisningen ligger i de læringsmål læreren fastsætter for emnet.

Vi benytter mange forskellige arbejdsformer bl.a. gruppearbejde, pararbejde, cooperative learning, fremlæggelser, individuelle selvstændige projekter og prøveforberedende øvelser.

Lærerne samarbejder i teams, så undervisning på tværs af klasserne kan også forekomme.

Ud fra de muligheder skolens samlede årsplan giver kan vi tilrettelægge engelskundervisningen med anderledes temaaftner, fagdage og foredrag.

Slutmål:

Undervisningen i engelsk på BGI akademiet skal lede frem mod de fælles faglige fastsatte mål på 9. og 10. klassetrin i grundskolen.

 • Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter på engelsk
 • Eleven kan forstå og skrive længere sammenhængende tekster med forskellige formål på engelsk
 • Eleven kan agere selvstændigt i internationale kulturmøder på baggrund af forståelse af kulturelle og samfundsmæssige forhold