Priser og frister

Hvad koster et år på efterskolen BGI akademiet?

Ugeprisen for skoleåret 2024/2025 er på 2.775 kr. Herfra skal naturligvis trækkes statsstøtten, der fastsættes ud fra indkomstgrundlaget.

Alle elever med dansk statsborgerskab har ret til den statslige elevstøtte. For udlændinge, der op til skolestart har haft lovligt ophold i Danmark i mindst to år, gælder det samme.

I nedenstående prisberegner kan du beregne, hvad skal du betale – din samlede egenbetaling – for et efterskoleophold. Resultatet afspejler prisen efter elevstøtte fra staten og et eventuelt nedslag i indkomstgrundlaget for hjemmeboende børn under 18 år ved skolestart.

På BGI har vi 42 uger i skoleåret 2023/24.

Vi har også 2 udlandsture, der alle er indregnet i skolepengene. Desuden dækker beløbet en tøjpakke med forskelligt idrætstøj, som eleverne skal bruge i forskellige idrætsmæssige sammenhænge; blandt andet vores gymnastikopvisninger, boldstævner og cykelløb.

Der tillægges et egenbetalingsbeløb på 8.000 kr. for den internationale linje, hvilket blandt andet inkluderer en ekstra studietur til et sted i EU.

Vælger man skilinjen, er der en ekstra egenbetaling på 18.500. Merprisen dækker linjens to ekstra skiture, hvor alt er inklusiv.

Senest 14 dage efter man har fået tilbudt en plads på skolen, betales et indmeldelsesgebyr på 2000 kr. – dette gebyr refunderes ikke ved en eventuel senere udmeldelse.

I foråret inden skolestart opkræves et depositum på 6.000 kr. Når skoleåret afsluttes, tilbagebetales depositummet.

Hvis skoleopholdet afbrydes efter skolestart, opkræver vi 4 ugers skolepenge i afbrydelsesgebyr (der ydes ikke statsstøtte til denne betaling). Beløbet dækker skolens omkostninger og vil blive opkrævet uanset om afbrydelsen sker på elevens, hjemmets ellers skolens foranledning.

Øvrige muligheder for støtte til efterskoleophold

Udover statsstøtten kan der være mulighed for at ansøge om yderligere støtte til dit efterskoleophold. Du kan ansøge om lokal efterskolestøtte gennem BGI akademiets interne pulje, om stipendieordninger eller via lokale støttemuligheder i din hjemkommune.

Lokal efterskolestøtte til efterskoleophold

BGI har en pulje til lokal efterskole støtte, der er øremærket til at hjælpe familier, der har svært ved at finansiere et efterskoleophold, selvom de får statslig elevstøtte.

Hvilke familier, der kan få tildelt lokal efterskolestøtte, er baseret på en konkret individuel vurdering fra skolens side. I denne vurdering vil typisk indgå følgende faktorer:

  • Meget lav husstandsindkomst
  • Der er sket væsentlig nedgang i husstandens indkomst mellem beregningsåret og skoleåret
  • Der er flere søskende afsted på efterskole i samme skoleår.
  • Andre individuelle forhold

Den lokale efterskolestøtte uddeles som udgangspunkt i faste portioner á 10.000 kr. Der kan i særlige tilfælde være tale om større beløb.

Hvis I har behov for at søge om den lokale efterskolestøtte, skal I udfylde et ansøgningsskema. I ansøgningsskemaet kan I læse mere om, hvilke oplysninger, vi har brug for.

 

Stipendieordninger

Efterskoleforeningen administrerer stipendieordninger, og varetager ansøgningerne dertil. Det er muligt at søge to forskellige stipendier, og dermed opnå ekstra støtte;

  • Stipendie målrettet unge med anden etnisk baggrund end dansk
  • Stipendie målrettet unge fra lavindkomstfamilier med sociale udfordringer

De præcise vilkår for stipendier er beskrevet på Efterskoleforeningens hjemmeside.

Lokale muligheder i din hjemkommune

Det er desuden muligt at søge om støtte via lokale fonde og legater i din hjemkommune, eller via de kommunale sagsbehandlere i jeres hjemkommune.

Tina Buhl
Tina Buhl
Administrativ leder

Vil du vide mere?

Kontakt vores administration
Telefon

75 68 10 22

Email

info@bgi.dk