Matematik 10. klasse

Indholdsplan

Formål

Formålet med undervisningen i matematik på BGI akademiet er, at eleverne bliver i stand til at anvende og forstå matematik i sammenhænge, som vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Analyse og argumentation skal også indgå i arbejdet med de forskellige emner og problemstillinger.

Undervisningen bliver tilrettelagt, så eleverne opbygger matematisk kunnen og viden ud fra deres egne forudsætninger. Såvel selvstændigt som i fællesskab skal eleverne erfare, at matematik er et redskab til problemløsning OG et kreativt fag. Undervisningen skal desuden fremme elevernes fantasi og nysgerrighed.

Undervisningen skal være medvirkende til, at eleverne dels erkender og dels oplever matematikkens rolle i en både kulturel og samfundsmæssig sammenhæng. Med henblik på at være i stand til at tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab, skal eleverne lære at forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse.

Indhold

Matematikundervisningen på BGI vores elever sikres det faglige fundament, der kræves.

Undervisningen skal give den enkelte elev muligheden for at opnå faglige færdigheder og tilegne sig kompetencer indenfor nedenstående områder:

 • Algebra og tal
 • Geometri i både plan og rum
 • Grafisk fremstilling
 • Formler og variabler
 • Beregning og måling
 • Statistik
 • Kombinatorik og sandsynlighed
 • Bevisførelse

IT anvendes desuden som et naturligt redskab i matematikundervisningen.

Herudover skal undervisningen udstyre eleverne med færdigheder og kundskaber, som sætter eleven i stand til at:

 • Formulere, erkende og løse problemer ud fra analyse af informationer og data
 • Argumentere for og give faglige begrundelser for fundne løsninger
 • Tage stilling til og vurdere sammenhængen mellem problemstilling og løsning
 • Behandle og overskue matematiske problemstillinger, som ikke er af rutinemæssig art
 • Benytte undersøgelser, ræsonnementer og systematiseringer til at løse problemer og erkende generelle sammenhænge
 • Veksle mellem teori og praksis
 • Anvende fagligt relevante udtryk samt kommunikere om fagets emner med en hensigtsmæssig grad af præcision
 • Bruge hverdagssprog i samspil med matematikkens sprog, i form af tegning, tl og andre fagudtryk

Tilrettelæggelse

Undervisningen præsenterer vores elever for de i matematikken relevante arbejdsformer.

Slutmål

Matematikundervisningen leder frem mod de i ”Fælles Mål” fastsatte slutmål efter 9. & 10. klasse hvad angår arbejde med tal og algebra, arbejde med geometri, matematik i anvendelse samt kommunikation og problemløsning.

Faget matematik er obligatorisk på BGI akademiet og afsluttes med folkeskolens FSA og FS10 – prøve både skriftligt og mundtligt.

Arbejdsformen kan være procesorienteret, eksperimenterende, projektorienteret eller tage udgangspunkt i elevernes egne problemstillinger. Opgaverne kan være lukkede eller åbne. Eleverne kan arbejde i grupper såvel som selvstændigt.

Undervisningen tilrettelægges så eleverne tilegner sig læringskompetencer og hensigtsmæssige studievaner med henblik på de gymnasiale uddannelser. Eleverne skal desuden kunne reflektere, korrigere og evaluere egen indsats og læring.