Fælles fag

På BGI akademiet har vi en række obligatoriske fag - udover idrætslinjerne hvor 9. og 10.- klasserne undervises samlet, læs indholdsplanerne herunder

Obligatorisk fællesgymnastik – gymnastik akademiet

Formål

Formålet med undervisningen i obligatorisk gymnastik er, at eleverne gennem oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, der giver mulighed for kropslig og almen udvikling.

Eleverne skal have et indblik i den danske folkelige gymnastik og de dertil forbundne traditioner.

Eleverne skal have mulighed for at opleve glæde ved og lyst til at udøve gymnastik og motiveres til at fortsætte deres gymnastiske aktiviteter.

Undervisningen skal give eleverne en følelse af fællesskab og sammenhold. Eleverne skal gives forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og andre.

Med rod i den traditionsbundne folkelige gymnastik er målet en seværdig og gymnastisk kvalitativ opvisning, der vil blive suppleret med de kreative, eksperimenterende og dansende elementer inden for de givne muligheder, så eleverne kan føle fællesskab og stolthed over det program, de skal fremvise.

Indhold

Undervisningen i fællesgymnastik tager udgangspunkt i elevernes fysiske aktivitet og omhandler oplevelser, færdigheder og kundskaber.

Eleverne får mulighed for at føle pulsen, opleve fællesskabet, fornemme rytmen og reflektere over, hvad der sker, når man bruger sig selv.

Nøgleordene er lyst, glæde, fascination, spænding og udfordring.

Undervisningens indhold omfatter alsidige bevægelsesformer og grundlæggende kropslige færdigheder.

De faglige indholdsområder kan være

 • Opvarmningsforløb af forskellig karakter
 • Almindelig gymnastisk og fysisk grundtræning, herunder styrke-, konditions- og smidighedstræning
 • Små seriesammensætninger
 • Ekspressive aktiviteter
 • Serietræning i forbindelse med opvisningsprogrammet
 • Fejlretning individuelt ved spejle eller 2-2
 • Redskabstilvænning
 • Spring, individuelle og springkoreografier
 • Forskellige dansestilarter
 • Arbejde med forskellige håndredskaber, traditionelle som utraditionelle
 • Udstrækning
 • Lege
 • Løbetræning

Fællesaftener med andre efterskolehold, forenings- eller landsdelshold i forbindelse med opvisninger, fremvisninger eller fællestræninger.

Elevernes egen personlige dygtiggørelse, bevægelsesglæde, fællesskabsfølelse vægtes højt. At eleverne uanset niveau oplever at være en vigtig og undværlig del af den fælles opvisning.

Tilrettelæggelse:

Elever har 3 ugentlige lektioner af ca. 80 minutters varighed. Undervisningen veksler mellem kønsopdelt, fælles, ”genre-emne” eller interesseopdelt.

I løbet af skoleåret er der ifølge årsplanen afsat gymnastikdage og uger til specielt programtræning.

4 ud af 5 weekender i marts måned er afsat til gymnastikopvisninger og vores mål er 20-25 opvisninger i såvel lokalsamfundet, DGI´ s landsdelsopvisninger, og en turne med overnatning.

Obligatorisk fællesgymnastik – Sportsakademiet

Formål

Formålet med undervisningen i obligatorisk gymnastik er, at eleverne opnår bevægelsesglæde gennem forskellige gymnastiske bevægelsesformer. Eleverne skal gennem erfaringer opnå færdigheder og tilegne sig kundskaber, der giver mulighed for kropslig og almen udvikling.

Eleverne skal have et indblik i den danske folkelige gymnastik og de dertil forbundne traditioner.

Eleverne skal have mulighed for at opleve glæde ved og lyst til at udøve gymnastik og motiveres til at fortsætte deres idrætslige aktiviteter.

Undervisningen skal give eleverne en følelse af fællesskab og sammenhold. Eleverne skal gives forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og andre.

Målet er en seværdig opvisning, der udtrykker bevægelsesglæde og får eleverne til at føle fællesskab og stolthed over det program, de skal fremvise

Indhold 

Undervisningen i fællesgymnastik tager udgangspunkt i elevernes fysiske aktivitet og omhandler oplevelser, færdigheder og kundskaber.

Eleverne får mulighed for at føle pulsen, opleve fællesskabet, fornemme rytmen og reflektere over, hvad der sker, når man bruger sig selv.

Nøgleordene er lyst, glæde, fascination, spænding og udfordring.

Undervisningens indhold omfatter alsidige bevægelsesformer og grundlæggende kropslige færdigheder, der fremmer den enkelte elevs koordination, balance og smidighed, som kan overføres til linjeidrætten.

De faglige indholdsområder kan være:

 • Opvarmningsforløb af forskellig karakter
 • Almindelig gymnastisk og fysisk grundtræning, herunder styrke- og smidighedstræning
 • Små seriesammensætninger
 • Serietræning i forbindelse med opvisningsprogrammet
 • Fejlretning individuelt ved spejle eller 2-2
 • Redskabstilvænning
 • Spring, individuelle og springkoreografier
 • Forskellige dansestilarter
 • Arbejde med forskellige håndredskaber, traditionelle som utraditionelle
 • Udstrækning
 • Lege

Elevernes egen personlige dygtiggørelse, bevægelsesglæde, fællesskabsfølelse vægtes højt. At eleverne uanset niveau oplever at være en vigtig og undværlig del af den fælles opvisning.

Tilrettelæggelse 

Elever har 2 ugentlige lektioner af ca. 80 minutters varighed. Undervisningen veksler mellem kønsopdelt, fælles, ”genre-emne” eller interesseopdelt.

I løbet af skoleåret er der ifølge årsplanen afsat gymnastikdage til speciel programtræning.

Ca. 2 weekender i marts måned er afsat til gymnastikopvisninger og vores mål er 5-7 opvisninger i såvel efterskole som DGI regi.

Fællestime

Formål

At give alle skolens elever en fælles og samtidig oplevelse af et emne eller en problemstilling, der kan være med til at fremkalde tanker, følelser, vurdering og stillingtagen. Det er et formål med undervisningen at inspirere de unge til at se deres eget og andre menneskers liv i en større sammenhæng og træne dem i at reflektere over tilværelsen og en række historisk/kulturelle og etiske problemstillinger.

Indhold

Med udgangspunkt i historie, religion, myter, litteratur, kunst, musik, psykologi og nutidige samfundsforhold præsenteres en række emner for eleverne. Af emner kan blandt andet nævnes: skolens historie, Grundtvig og Kold, troens betydning for mennesket, den globale landsby, det multietniske samfund, det globale miljø, menneskerettigheder, dannelsesidealer inden for idrættens verden, mobning, ungdomskulturer og aktuelle begivenheder og problemstillinger

Tilrettelæggelse

Der er placeret en fællestime af 35 min. varighed hver tirsdag. Halvdelen af eleverne har fortælling mens den anden halvdel synger.

Slutmål 

At eleverne er blevet inspireret til at se deres eget og andre menneskers liv i en større sammenhæng.

Fællessang

Formål

Sangtimerne har til formål at opbygge en fællessangskultur i dagligdagen på BGI.

En fællessangskultur, der har til formål at skabe kendskab til – og bevidsthed om, at sangen er en del af vores kulturarv, og det, at synge sammen med andre, er en helt særlig samværsform.

Alle elever deltager i sangtimerne. Der lægges stor vægt på, at sangen skal være med til at skabe gode fællesoplevelser og samhørighed på hele holdet.

Indhold

Sangtimerne er bygget op omkring Højskolesangbogen, DGI-sangbogen, samt danske og engelske rytmiske sange, for derved at sikre bredt genremæssig kendskab, såvel som kendskab til fællessangens historiske forankring.

Eleverne opnår enkelte sangtekniske færdigheder – bevidsthed om sammenhæng mellem krop, stemme og holdning.

Fællessang handler om social forståelse og engagement, om stemninger, følelser og udtryk, og om fraværet af konkurrencemoment.

Tilrettelæggelse

Sangtimerne, der er placeret tirsdag formiddag, er af 30 minutters varighed. Halvdelen af eleverne har fortælling mens den anden halvdel har sangtime.

Sangtimerne kan være bygget op over forskellige temaer: årstider, farver, komponist/forfatter, tid og sted, anledninger eller ”ønskekoncert”.

Slutmål

Eleverne har på egen krop mærket glæden ved at synge sammen med hinanden.

Fællessangen har bibragt eleverne yderligere dannelse.

Eleverne har lært en masse sange og opbygget kendskab til Højskolesangbogen, DGI-sangbogen, samt danske og engelske rytmiske sange.