Matematik 9. klasse

Indholdsplan

Formål

Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhæng, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Analyse og argumentation skal indgå i arbejdet med emner og problemstillinger.

Undervisningen tilrettelægges, så eleverne opbygger matematisk viden og kunnen ud fra egne forudsætninger. Selvstændigt og i fællesskab skal eleverne erfare, at matematik både er et redskab til problemløsning og et kreativt fag. Undervisningen skal give eleverne mulighed for indlevelse og fremme deres fantasi og nysgerrighed.

Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng. Med henblik på at kunne tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab, skal eleverne kunne forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse.

Indhold

Matematikundervisningen på BGI er målrettet de gymnasiale uddannelser, således at eleverne sikres det faglige fundament der kræves.

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for opnå faglige færdigheder og tilegne sig kompetence indenfor følgende områder:

 • Tal og algebra
 • Geometri i plan og rum
 • Grafiske fremstillinger
 • Variabler og formler
 • Måling og beregning
 • Statistik
 • Sandsynlighed og kombinatorik
 • Bevisførelse

IT anvendes som et naturligt redskab i matematikundervisningen.

Endvidere skal undervisningen udstyre eleven med færdigheder og kundskaber, som sætter eleven i stand til at:

 • Erkende, formulere og løse problemer ud fra analyse af data og informationer
 • Argumentere for og give faglige begrundelser og fundne løsninger
 • Vurdere og tage stilling til sammenhængen mellem problemstilling og løsning
 • Overskue og behandle matematiske problemstillinger, der ikke er af rutinemæssig art
 • Benytte undersøgelser, systematiseringer og ræsonnementer til at løse problemer og erkende generelle sammenhænge
 • Veksle mellem praksis og teori
 • Anvende relevante faglige udtryk og kommunikere om fagets emner med en passende grad af præcision

Bruge hverdagssprog i samspil med matematikkens sprog, i form af tal, tegning og andre fagudtryk

Tilrettelæggelse

Undervisningen skal præsentere eleverne for de i matematikken relevante arbejdsformer.  

Slutmål

Undervisningen i matematik skal lede frem mod de i ”Fælles Mål” fastsatte slutmål efter 9. & 10. klasse inden for arbejde med tal og algebra, arbejde med geometri, matematik i anvendelse og kommunikation og problemløsning.

Faget matematik er obligatorisk og afsluttes med folkeskolens FSA og FS10 – prøve både skriftligt og mundtligt.

Arbejdsformen kan være eksperimenterende, procesorienteret, projektorienteret eller tage udgangspunkt i elevernes egne problemstillinger. Opgaverne kan være åbne eller lukkede. Eleverne kan arbejde selvstændig såvel som i grupper.

Undervisningen tilrettelægges således at eleverne tilegner læringskompentencer og hensigtsmæssige studievaner med henblik på de gymnasiale uddannelser. Eleverne skal kunne reflektere, evaluere og korrigere egen læring og indsats.