Engelsk 10. klasse

Indholdsplan

Formål

Formålet med engelskundervisningen på BGI er, at eleverne udvikler deres sproglige viden og kompetencer om kultur og samfund, således at de formår at anvende det engelske både nationalt og globalt i deres fremtidige liv.

Eleverne skal desuden videreudvikle deres allerede opnåede færdigheder, så de forstår både talt og skrevet engelsk og formår at udtrykke sig sikkert mundtligt såvel som skriftligt.

Derudover skal eleverne udvikle og øge bevidstheden om og nysgerrigheden til sproget, så de forhåbentlig bevarer lysten til også fremadrettet at beskæftige sig med engelsk sprog og kultur.

Indhold og tilrettelæggelse:

Faget indeholder 3 kompetenceområder, som tilsammen udgør en helhed:

 • mundtlig kommunikation
 • skriftlig kommunikation
 • kultur og samfund

Med udgangspunkt i ovennævnte kompetenceområder arbejdes der på BGI ud fra de færdigheder og kompetencer, som eleverne kommer med ved skolestart. Vi har fokus på udviklingen af samtlige facetter i sproget, og har naturligvis de afsluttende prøver, som et primært fokus.

Med afsæt i fagets videns,-og færdighedsmål tilstræber vi at skabe en alsidig undervisning:

 • mundtlighedinterviews, dialog, fortælling, drama, sproglege, diskussioner, fremlæggelser, rollespil, lytte til sange, film og andre indtalte lydklip mm.
 • skriftligheddiverse tekster f. eks. artikler, lyrik, noveller, internetsider og romaner etc.
 • Skrive oversættelser, resuméer, referater, anmeldelser, klassiske stileoplæg, digte, arbejdsspørgsmål, grammatik etc.
 • kultur og samfundviden om kulturer og lande gennem tekster, sange, nyhedsudsendelser, film, dialog, lytning til accenter, forståelse af “The British Empire” etc.
 • grammatik
 • kongruens, ordstilling, bøjning, ordklasser og tider, tegnsætning og retstavning.

Undervisningen tilrettelægges ud fra 4-6 tematiske emner i løbet af året, hvor de fælles mål for engelskfaget i 9. og 10. klasse tilgodeses. Afsættet for undervisningen ligger i de læringsmål læreren fastsætter for emnet.

Der benyttes mange forskellige arbejdsformer som f. eks. par- og gruppearbejde, cooperative learning, fremlæggelser, individuelle selvstændige projekter samt prøveforberedende øvelser.

På 10. klassetrin bliver eleverne opdelt i klasser efter niveau.

Lærerne samarbejder i teams, hvilket betyder at undervisning på tværs af klasserne også kan forekomme.

Med afsæt i de muligheder skolens samlede årsplan giver, tilrettelægges engelskundervisningen desuden med temaaftner, fagdage og foredrag.

Slutmål:

Undervisningen i engelsk på BGI leder frem mod de fælles fastsatte faglige mål på 9. og 10. klassetrin i grundskolen.

 • Eleven kan deltage i spontane og længere samtaler samt argumentere for egne synspunkter på engelsk
 • Eleven kan skrive og forstå en længere sammenhængende tekst med forskellige formål på engelsk
 • Eleven kan agere selvstændigt også i internationale kulturmøder på baggrund af forståelse af såvel samfundsmæssige som kulturelle forhold