Indholdsplan for anderledes dage og uger

Indholdsplan

Introforløbet 

Formål

Formålet med introforløbet er, at eleverne lærer hinanden og skolens personale at kende.  Vi gennemgår desuden skolens holdninger samt regelsæt. Kendskab til nærområdet er et delelement i forløbet.

Som et vigtigt element skal eleverne i introduceres til de enkelte boglige og idrætslige fag, som de modtager undervisning i gennem deres skoleforløb på BGI.

Indhold

Skoleåret indledes med et åbningsmøde med elever og forældre. Åbningsmødet er skolens velkomst til det nye elevhold og indeholder sange og taler. Inden forældrene tager afsted, møder de ved et husmøde huslæreren og de øvrige forældre i huset.

Ugens program er sammensat af flere sociale og fysiske aktiviteter. Det er vigtigt for os at slå en grundtone an, hvor eleverne kan føle sig velkomne og hurtigt bliver trygge, samtidig med at vi bruger introduktionsperioden til at markere en række holdninger af både overordnet og praktisk karakter. Dette gøres ved skuespil, møder og andre aktiviteter.

Gennem ugen er der tilrettelagt almindelige undervisningsdage, så eleverne i praksis får kendskab til en dagligdag på BGI med undervisning, fællesarrangementer og måltider.

Det vægtes, at eleverne i perioden får mulighed for at lære kammerater at kende i flere forskellige sammenhænge, blandt andet i husgruppen, hvor det er vigtigt, at de sociale relationer udvikles, da eleverne bor sammen og gerne skulle få et godt og positivt kendskab til hinanden. I forbindelse med introforløbet er der en husgruppedag, hvor eleverne tilbringer hele dagen med deres huslærer og gennem en række aktiviteter lærer hinanden bedre at kende.

Ugen sluttes med BGI-dåb, hvor eleverne gennem en række vandaktiviteter bliver BGI’ere.

Slutmål

Introduktion af eleverne til BGI er en længere proces, der ikke afsluttes med introperioden.

Slutmålet for denne periode er derfor at elevholdet kommer i gang med undervisning og dagligdag og er blevet fortrolig med de forskellige rutiner, en dagligdag på BGI indeholder.

Desuden er målet, at eleverne begynder at indgå i forskellige relationer med hinanden og at der i løbet af perioden er åbnet en række relationer til kammerater, det er muligt at gå videre med, for at eleven kan danne sig et netværk.

Endelig er det vigtigt, at der opstår en begyndende fortrolighed til en eller flere af skolens lærere

Terminsprøver

Formål

Formålet med terminsprøver er, at eleverne får erfaringer med den skriftlige prøveform, og af den vej bliver bedre rustet til den afsluttende afgangsprøve om sommeren.

Indhold

Eleverne går til terminsprøver i nogle de prøvefag, som skal afvikles efterfølgende forår.

Teminsprøvedagene kombineres med undervisning på idrætslinjerne.

Slutmål

At eleverne bliver gjort fortrolige med den skriftlige prøveform.

Brobygning 

Formål

Formålet med brobygning er, eleverne i 10. klasse som en del af 10. klasseloven får kendskab til undervisningen på ungdomsuddannelserne.

Indhold

Gennem UU i Horsens og Vejle tilrettelægges forløb, hvor eleverne skal tilmelde sig brobygningsforløb på båd en erhvervsrettet ungdomsuddannelse og en gymnasial uddannelse.

På de enkelte uddannelser følger eleverne konkrete planlagte forløb.

Brobygning har en varighed på 1 uge, hvor eleverne besøger 2 forskellige ungdomsuddannelser enten i Horsens eller Vejle.

Slutmål

Målet med brobygningsugerne er, at eleverne ved at stifte bekendtskab med forskellige ungdomsuddannelser bliver afklarede i forhold til, hvilken ungdomsuddannelse de vil søge ind på efter endt efterskoleophold.

Projektopgave

Formål

Formålet med projektopgaven er at give eleverne i 9. klasse mulighed for at arbejde med et selvvalgt delemne under et overemne og inden for de af skolen udstukne rammer. Overemnet skal være så bredt, at eleverne kan forholde sig til emnet og dels anvende kendt viden og dels lære nyt. Formålet med projektopgaven er også, at eleverne kan vise sammenhænge fra delemnet til det overordnet emne.

Eleven skal arbejde problemorienteret og udforske forskellige arbejdsmetoder og udtryksformer samt arbejde tværfagligt, og dermed opnå større viden og færdigheder inden for de forskellige områder, som delemnet vil berøre, herunder bl.a. fagspecifikke vinkler.

Desuden ligger der i formålet med projektopgaven muligheden for at vurdere og bedømme eleven bredt.

Indhold

Projektopgaven består af en arbejdsproces, hvor et emne udforskes på én eller flere måder, både kreativt, fagligt mv. Eleverne skal vælge et delemne under et større, bredt overemne. Arbejdsprocessen skal munde ud i en fremlæggelse for et af gruppen selvvalgt publikum. Som minimumskrav af skriftlighed afleveres en evaluering af hele arbejdsprocessen f.eks. i form af en dagbog.

Tilrettelæggelse

Der arbejdes med projektopgaven af flere omgange.

Eleverne deltager i en fælles introduktion af et moduls varighed ca. en måned før selve projektugen. Dernæst kommer udformning af problemformulering ca. en uge før projektugen af et moduls varighed, hvor vejlederen er tilstede.

Eleverne har 5 hele dage til at lave en projektopgave, og det afsluttes med en fremlæggelse mandagen efter projektugen, hvor vejlederen og evt. andet publikum er tilstede.

Eleverne arbejder fortrinsvis i grupper af max 3 pers.

Til hver gruppe er tilknyttet en vejleder, som har til opgave at godkende problemformuleringen samt vejlede eleverne i arbejdsprocessen.

Vejlederen deltager ved fremlæggelsen og skriver en udtalelse til hvert gruppemedlem, samt giver karakter, hvis eleven ønsker det, som kan vedhæftes afgangsbeviset.

Eleverne arbejder på faste tidspunkter i løbet af dagen på selve skolen.

Slutmål

At eleven selvstændigt får mulighed for at arbejde med en opgave, og gennem processen opnår nye erkendelser.

Selvvalgt opgave

Formål

Formålet med obligatorisk selvvalgt opgave på BGI akademiet er, at den enkelte elev med udgangspunkt i sin uddannelsesplan arbejder selvstændigt med et givent emne.

Arbejdet med emnet skal ud over at give eleven faktuelle oplysninger, også give eleven et indblik i livsvilkår samt erhvervs- og arbejdsmarkedsforhold. Desuden skal eleven gennem sin undersøgelse af krav og forventninger, herunder uddannelsesmuligheder, afdække om den pågældende uddannelse/erhverv har relevans for den enkelte.

Indhold

På BGI skal alle elever i 10. klasse udarbejde selvvalgt opgave, der består af 3 dele:

  • en rapport
  • en praktisk opgave
  • en mundtlig gennemgang

Rammerne for opgaven er at eleven skal vælge en uddannelse/erhverv, de vil koncentrere sig særligt om, og ud fra en række konkrete krav, der fremgår af det arbejdsgrundlag vi udleverer til eleven, skal ovennævnte udarbejdes.

Der lægges vægt på, at eleven bruger forskellige kilder; herunder bibliotek, internet og opsøgende arbejde. Blandt andet skal der i forbindelse med rapporten udarbejdes et interview med en relevant person.

Eleven modtager vejledning under hele opgaveforløbet med henblik på en kvalificering af arbejdet. Vejledningen skal give den enkelte elev mulighed for at tage udgangspunkt i egne faglige og personlige forudsætninger og i uddannelsesplanen

Eleven vil forud for arbejdet med opgaven blive orienteret om, hvad der vil blive lagt vægt på i bedømmelsen.

Slutmål

Målet er at eleven gennem arbejdet med opgaven opnår en erfaring og kompetence inden for den pågældende arbejdsform.

Desuden er målet at den enkelte elev gennem arbejdet opnår erkendelser i forhold til det videre valg af uddannelse og fremtid.

Juledagene

Formål

Formålet med gymnastikdelen i denne uge er at eleverne gennemarbejder programmet til deres første opvisning for forældrene. Se i øvrigt formålet med vores gymnastikundervisning her.

Eleverne har et matematikprojekt der følger indholdsplanen for faget matematik.

Eleverne introduceres til en række juletraditioner; herunder julemiddag, julefrokost, kirkegang.

Indhold

I gymnastiktimerne træner eleverne programmet til den første opvisning.

Dagene planlægges med en række juletraditioner; herunder julemiddag, julefrokost, kirkegang og den traditionelle juleafslutning med gymnastikopvisning for forældre og søskende.

Slutmål

At eleverne får lavet deres første opvisning.

At eleverne oplever værdien i at indgå i mangeårige traditioner, der bygger på den almindelige forståelse af dansk jul, herunder kirkegang der giver dem den kristne forståelse af, hvorfor vi fejrer jul.

Afslutningsugen

Formål

Formålet med afslutningsugen er, at eleverne får taget ordentlig afsked med hinanden og skolens personale.

Som en del af aktiviteterne pakkes der sammen og skolen gøres ren under grundig instruktion fra praktisk personale og lærere.

Indhold

Den første del af programmet i afslutningsugen er at eleverne får afleveret bøger, pakket deres ting sammen og gjort rent på både værelser og fællesområder.

Derefter tager vi på afslutningstur, hvor vi gennem en række aktiviteter skaber en stemning, der betyder, at eleverne kan tage ordentlig afsked med hinanden.

Afslutningsturen er med en eller flere overnatninger og gerne under lidt primitive former. Vi ønsker til det sidste, at udfordre eleverne og byde dem muligheder for at indgå aktivt i et forpligtende fællesskab.

Ugen sluttes af med en afskedsmiddag, hvor det vægtes at alle lærere er til stede samt en afsluttende revy med såvel elev som lærerindslag. Sidst på aftenen er der tradition for at gå fakkeloptog.

Den sidste dag er forældrene inviteret og den sidste gymnastikopvisning laves, der holdes taler og synges sange inden den sidste afsked.

Slutmål

Et godt afslutningsforløb er et smukt punktum på et efterskoleophold.

Målet er at elever og skolens øvrige personale får rundet af i forhold til de mange uger, vi har tilbragt sammen.