Dansk som 2. sprog

Fagets formål er, at de tosprogede elever får trænet og øvet deres danske sprog såvel mundtligt som skriftligt. De tosprogede elever skal udvikle deres sproglige kompetencer med udgangspunkt i deres samlede sproglige forudsætninger sådan, at eleverne bedre kan forstå og anvende dansk i skrift og tale. Dette skal gavne eleverne i deres deltagelse i andre boglige fag samt i deres daglige gang på efterskole og naturligvis i deres videre og fremtidige liv.

Faget skal være med til at styrke elevernes følelse af selvværd, lyst til sproglige formuleringer og gå på mod i forhold til være aktivt deltagende i mundtlig klasseundervisning.

Faget skal være et supplement til den ordinære dansk undervisning i niende eller tiende klasse.

Indholdsplan

Formål

Fagets formål er, at eleverne får trænet og øvet deres danske sprog såvel mundtligt som skriftligt. De tosprogede elever skal udvikle deres sproglige kompetencer med udgangspunkt i deres samlede sproglige forudsætninger sådan, at eleverne bedre kan forstå og anvende dansk i skrift og tale. Dette skal gavne eleverne i deres deltagelse i andre boglige fag samt i deres daglige gang på efterskole og naturligvis i deres videre og fremtidige liv.

Faget skal være med til at styrke elevernes følelse af selvværd, lyst til sproglige formuleringer og gå på mod i forhold til være aktivt deltagende i mundtlig klasseundervisning.

Faget skal være et supplement til den ordinære dansk undervisning i niende eller tiende klasse.

Indhold

Undervisningen tager i høj grad afsæt i dansk grammatik. Både forklaringer, teori og øvelser står øverst på skemaet. Kreative skriveøvelser, forskellige virtuelle grammatikspil og øvelser på danske onlineportaler bringes i spil. Der arbejdes blandt andet med stavning, ordstilling, indsættelse af tegn og meget mere, der øger eleveres evne til at kommunikere gennem skrift.

Derudover er undervisning, der fremmer mundtlighed i højsæde. Her arbejdes der med ordforråd, artikulation og intonation. Dette gøres gennem samtaleøvelser, sproglige lege, arbejde omkring tekster, film eller tematikker, fremlæggelser samt andre aktiviteter, der kan understøtte elevernes sprogtilegnelse. Derforuden er der fokus på at kunne lytte og forstå gennem lytte øvelser og deltagelse i dialoger samt samtaler i plenum.

Desuden bruges tiden også på at hjælpe og støtte eleverne med lektier, de skal lave til deres danskundervisning i niende eller tiende klasse. Eleverne får her mulighed for at få forklaret pensum endnu engang, får mere tid til fordybelse og hjælp undervejs til både læsning og eksempelvis skriftlige afleveringer.

Slutmål

  • Eleven kan skrive sammenhængende tekster med korrekt ordstilling, korrekt bøjning af ordklasser og korrekt brug af tegn.
  • Eleven kan rette korrektur på egne og andres tekster.
  • Eleven minimerer fejl i grammatiske øvelser hen over et år.
  • Eleven kan udtrykke sig klart, tydeligt og forståeligt i fagfaglig sammenhænge samt almindelig hverdagspræget dialoger og samtaler.
  • Eleven kan lytte til samtaler eller taler og herefter udlede information fra disse.
  • Eleven oplever selvtillid og succes ift. det danske sprog både i skrift og tale.
  • Eleven oplever tryghed ved at deltage i samtaler på klassen og fremlægge foran et publikum.
  • Eleven kan læse og forstå tekster.

Se også